Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom selger EnviroPac AS, nedenfor kalt EP, og kjøper. Kjøper er den virksomhet som foretar bestillingen, og betegnes som Kjøper/Kjøperen.

1. Tilbud og ordre bekreftelse
Tilbud må aksepteres av kjøper innen den angitte fristen, i motsatt fall er ikke tilbudet gyldig. Muntlig tilbud fra EP’s ansatte eller representanter blir først bindende når de er skriftlig bekreftet av EP, f.eks. ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Ved spesialtilpassede løsninger settes varen ikke i produksjon og/eller utleveres før ansvarlig person hos kjøper har godkjent kontrakt/ordrebekreftelse.

2. Priser
Alle priser er eksklusive frakt, montering og merverdiavgift, men inklusive eventuelle andre statlige avgifter. Emballasje og eventuelle pallegebyr inngår på rekvisita og mindre utstyr til kildesortering.

Priser i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan EP regulere prisene forholdsmessig.

For ombygde produkter gjelder følgende: Pris gjelder for utførelse på bakgrunn av foreliggende tegning(er) / spesifikasjon(er) basert på standard, tilgjengelige komponenter. Ombygginger som avviker fra standard komponenter må avtales særskilt.

3. Kvantum
Leveranser skjer etter hele emballasjestørrelser eller oppgitt mengde. Ikke lagerførte varer, skaffe og bestillingsvarer, selges i avtalt kvantum og kan ikke avbestilles av kunde etter bekreftet ordre.

Ved partisalg eller varer med begrenset antall på lager tas det forbehold om at varen kan bli solgt til andre kunder i perioden fra bestilling til fastsatt leveringstidspunkt («tilgjengelighet/mellomsalg»).

4. Betalingsvilkår
Selgers betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling har EP krav på den til enhver gjeldende alminnelige forsinkelsesrente beregnet av det utestående beløp fra forfallsdato. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot EP.

Dersom kjøper ikke har betalt innen 30 dager etter forfall, kan EP ved skriftlig varsel til kjøper heve avtalen. EP kan i tillegg kreve erstatning av kjøper for lidt tap. Slik erstatning kan likevel ikke overstige avtalt kjøpesum (inkl. avgifter) for den aktuelle leveransen.

5. Kredittvurdering, sikkerhet
Som ledd i EP’s kvalitetssikringsprogram forbeholder EP seg retten til å foreta løpende kredittvurderinger og/eller innhente bankgaranti/forskuddsbetaling for igangsettelse av ordre.

6. Avbestilling
Varer som lagerføres for kunde, kan ikke avbestilles uten særskilt avtale. Skal varen utgå fra sortimentet, er kunde pliktig til å betale ut varene til avtalt pris.

Kjøperen har rett til å avbestille vare som skal utvikles særskilt for kjøperen dersom EP kan avbestille varen overfor sin leverandør. Ved avbestilling skal uansett kjøper betale EP omkostninger for en del av tilvirkningen som allerede er utført, samt erstatning for EP’s tapte fortjeneste, samt direkte og dokumenterte tap som EP måtte lide.

7. Tilbudets varighet
Ett tilbud er normalt gyldig i 30 dager. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall varer på lager.

8. Levering
Dersom leveringsklausul er avtalt, skal denne fortolles i henhold til gjeldende INCOTERMS ved avtalens inngåelse. Dersom leveringsklausul ikke er avtalt, legges INCOTERMS, Ex Works produksjons- eller lagersted til grunn for avtalen. Avtalte fraktbetingelser i henhold til avtalt INCOTERMS avgjør hvem som skal betale for transporten, samt hvem som skal bære risiko ved skader eller mangler på leveransen.

9. Leveringstid. Forsinkelse
Levering av produkter som EP er i stand til å levere fra eget lager skjer normalt skje omgående. EP forbeholder seg likevel retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning for og kunne oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv, eller hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering.

Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende, og EP kan fritt levere slike produkter inntil 1 uke før eller etter den angitte leveringstiden, med mindre annet er spesifikt avtalt.

Kjøper kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende mot EP i anledning forsinkelse enn krav på konvensjonalbot og heving i henhold opprinnelig planlagt levering, med mindre dette er spesifikt avtalt i kjøpsavtalen.

10. Lagerleie mv
Hvis kjøper ikke kan motta bestilte produkter når EP har rett til å foreta levering jf. punkt 7), forbeholder EP seg retten til å fakturere lagerleie eller tilsvarende kostander for ivaretagelse av produktene frem til kjøper kan motta levering. Belastning av lagerleie gjøres først etter at kjøpet har fått varsel om dette, og har fått rimelig tid til å motta leveransen.

11. Forsendelse

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og undersøke varen forsvarlig. Ethvert krav basert på undersøkelsen må reklameres skriftlig i samsvar med pkt.om reklamasjon.

Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske lover og forskrifter på avtaletidspunktet, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold Kjøper har risikoen for.

Returfrakt betales av Kunde, med unntak av feilleveranser.

12. Reklamasjon
Kjøpsloven ved alminnelige kjøpsforhold gjelder.

Følgende gjelder for reklamasjon ved levering/transport.

a) Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrev og signeres av sjåfør. Kjøper må kunne dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører.
b) Reklamasjon over manko i emballerte varer skal skje straks etter ankomst med spesifikasjon av avvikene.
c) Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold etter at mangelen er eller burde vært oppdaget.
d) Reklamasjon over forsinkelser må skje straks etter at levering skulle funnet sted.

Reklamasjon skal foretas skriftlig. Mailadresse kundeservice@enviropac.no kan benyttes. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke er reklamert i rett tid.

13. Retur av varer
Retur av varer skal ikke skje uten forutgående avtale mellom Kjøper og Selger. Kjøper vil motta et dokument med referansenummer og returadresse som skal følge de returnerte varene. Uten dette dokumentet vil kreditering av returnerte varer ikke finne sted.

Varene som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Faktura- eller ordrenummer må oppgis.

Retur skjer på Kjøpers regning og risiko. Ved retur av varer vil det normalt beregnes et returgebyr på 20 % av varens verdi.

14. Force majeure
Vi tar forbehold om særlige omstendigheter som ikke er under vår kontroll. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, store endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, pandemier, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangel/feil på leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Både EnviroPac og kunde kan i slike tilfeller, ved varig leveringshindring, helt eller delvis heve tilbudet/leveringsavtalen eller salget av det berørte vare/tjeneste. Er leveringstiden av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Dersom kunden, eller EnviroPac ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part. Begge parter kan heve avtalen dersom Force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

15. Begrensninger i EP’s erstatningsansvar
EP har intet ansvar for Kjøpers direkte eller indirekte tap.

Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produkter ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort / ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemann.

16. Bruk og vedlikehold

Kjøper eller bruker er ansvarlig for å sette seg inn i brukermanualer og relevante regler og instrukser for bruk av varen. Kjøper og bruker er ansvarlig for at underlaget som enheten skal brukes på er komprimert, avrettet og tilpasset slik at produktets funksjonalitet ivaretas på en tilfredsstillende måte.

17. Reservasjoner
Generell produktinformasjon og prislister er ikke bindende med mindre dette fremgår uttrykkelig av avtalen.

EP tar forbehold om eventuelle feil og retten til å endre teknisk dokumentasjon, priser og varesortiment som fremkommer i vårt salgsmateriell og på vår web side.

Fargeavvik kan forekomme av trykk-/bildetekniske årsaker.

18. Salgspant
EP har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14 t.o.m. § 3-22.

Kjøper er før levering forpliktet til å stille ytterligere sikkerhet for riktig betaling, hvis EP forlanger det.

19. Tvistemål
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om skal bringes inn for Oslo tingrett til avgjørelse.

Oslo, 1. april 2020.