EnviroPac og Åpenhetsloven

Formål.

Disse bestillingsbestemmelsene har som formål å sikre at våre leverandører oppfyller kravene i åpenhetsloven og demonstrerer kontroll over leveransene som gjøres til virksomheten. I tillegg til punktene under har EnviroPac en Leverandørerklæring hvor mer detaljerte beskrivelser er tatt med.

Overholdelse av åpenhetsloven.

a) Våre leverandører skal erklære at de er kjent med kravene i åpenhetsloven og forplikter seg til å overholde dem i forbindelse med alle leveranser til EnviroPac.

b) Leverandørene skal sørge for at alle materialer, produkter eller tjenester som leveres til EnviroPac, oppfyller de nødvendige åpenhetskravene og er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Erklæring om kontroll.

a) Ved aksept av bestillingen skal leverandøren gi en skriftlig erklæring om at de har kontroll over leveransene og kan dokumentere overholdelse av åpenhetsloven.

b) Erklæringen skal inneholde bekreftelse på at leverandøren har implementert egnede prosedyrer og rutiner for å sikre at leveransene til EnviroPac er i samsvar med åpenhetsloven.

c) Leverandøren skal også på forespørsel gi EnviroPac nødvendig dokumentasjon og informasjon for å verifisere overholdelse av åpenhetsloven ved behov.

Retten til revisjon.

a) EnviroPac forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjoner eller inspeksjoner hos leverandøren for å verifisere overholdelse av åpenhetsloven og kontrollen over leveransene.

b)Leverandøren skal samarbeide fullt ut under slike revisjoner og gi all nødvendig informasjon, dokumentasjon eller tilgang som kreves for å verifisere overholdelse av åpenhetsloven.

Konsekvenser av manglende overholdelse.

a) Hvis leverandøren ikke oppfyller kravene i åpenhetsloven eller ikke kan demonstrere tilstrekkelig kontroll over leveransene, forbeholder EnviroPac seg retten til å suspendere eller avslutte samarbeidet med leverandøren.

b) Eventuelle kostnader eller tap som EnviroPac pådrar seg som følge av leverandørens manglende overholdelse, kan bli krevd refundert av leverandøren.

Oppdatering av bestillingsbestemmelsene.

Disse bestillingsbestemmelsene kan bli oppdatert eller endret av virksomheten med rimelig varsel. Leverandøren skal forplikte seg til å overholde de oppdaterte bestemmelsene fra og med den angitte effektive datoen.

Oslo, 11 april 2023.