Tilbake til: Blogg: Kildesortering til inspirasjon Tilbake til: Kommuner Tilbake til: Nyhetsrom Tilbake til: Utendørs kildesortering

Kildesortering med returpunkter i nærheten av husholdningen, innebærer at man utplasserer kildesorteringsstasjoner i et villa-/boligområde, nær boligene, der de boende naturlig beveger seg. I stedet for å kjøre bort med resirkulerbart avfall til en gjenvinningsstasjon, som ofte ligger langt unna, kan alt avfall samles inn og dermed kildesorteres i nærheten av hjemmet. Renovasjonsselskapene behøver således ikke lenger tømme avfallsbeholdere for respektive husholdning, men kan gjøre én tømming for alle boligene innenfor et visst område. (Med forbehold om at Norske lover og forskrifter er oppfylt).

Effekten av returpunkter blir at man kommer nærmere en gjenvinningsstasjon enn at man kommer lenger bort fra en avfallsbeholder

Det er kommunene i Norge som er ansvarlig for alt husholdningsavfallet. Installering av en løsning med returpunkter innebærer nødvendigvis en kostnad – både i utstyr og arbeid. Dessuten kreves det at man har et strategisk område man kan bruke.

Returpunktene er dog veldig effektive og kostnaden er, om man forestiller seg at den fordeles på respektive innbyggere i kommunen, knapt merkbar. Fordelene oppveier definitivt eventuelle bakdeler.

Tre fordeler med returpunkter nære husholdningen

Det vil bidra til en bedre service for innbyggerne, i og med at kildesorteringen kan skje nære hjemmet – noe som øker viljen og evnen til å sortere avfallet. Dette innebærer igjen så vel økonomiske som miljømessige fordeler. Samtidig blir selve håndteringen mer kostnadseffektiv og innebærer en vesentlig mindre miljøbelastning da kildesorteringen øker og at hentingen av avfallet ikke skjer så hyppig.

Inntekter, lavere kostnader, mer til energigjenvinning, nivåmåling, effektiv transport.

Kostnadene ved forbrenning av husholdningsavfall vil reduseres om materiellet kan sorteres ut til gjenvinning av råvare. På denne måten genereres en inntekt, i stedet for at kommunen skal betale for energigjenvinning av husholdningsavfallet – sorterer man mer og en mindre andel avfall gå til forbrenning.

Beholderne kan også utstyres med en nivåmåler som sender data elektronisk til renovatør. På grunnlag av innkomne data fra alle nivåmålere utarbeides daglige rutiner for henting. Systemet er meget kostnadseffektivt.

Sikkerhet

Store renovasjonsbiler kjører på trange gater, i områder der lekende barn befinner seg. Tømming i boligområder medfører således en risiko. Returpunkter skaper sikrere boområder ved at renovasjonsbilene ikke behøver å kjøre inn til hver bolig.

Arbeidsmiljø

I avfallsbransjen snakkes det mye om det psykososiale stresset for sjåførene som arbeider for renovasjonsselskapene, hvilket i høy grad er koblet til ulykkesrisikoen. Returpunkter skaper således også et bedre arbeidsmiljø for sjåførene som slipper å tømme avfallsbeholdere på trange gater og bekymre seg for ulykker. Håndtering av beholderne er ofte tungvint da beholderne må dras til og fra søppelbilen, samt de mange inn- og utstigninger av bilen og den belastning på kroppen det innebærer. Med returpunkter forsvinner disse momentene i og med at løsningen benytter kran-/bunntømte systemer som med hjelp av fjernkontroll kan løfte cirka 5000 liter avfall pr. løft.

Bærekraftig avfallshåndtering – nærmere boligen

Som innbygger kan det kanskje synes mer problematisk å gå lenger for å kvitte seg med avfallet sitt, ettersom man alltid har hatt egen avfallsbeholder som de fleste synes fungerer bra. Men den største mengden avfall som håndteres i dag er nettopp resirkulerbart materiale mens mengden restavfall er forsvinnende liten. Effekten av returpunkter blir faktisk at innbyggerne kommer nærmere en gjenvinningsstasjon enn at de kommer lenger bort fra en avfallsbeholder. Dessuten ønsker de fleste å bo i en kommune som tar sitt ansvar vedrørende bærekraft og som gjør det enkelt for innbyggerne å kildesortere.

En rapport produsert av Avfall Sverige viser, da husholdningene ble bedt om å oppsummere hele systemet med returpunkter, at ingen av de spurte som bodde i eneboliger stilte seg negativt til systemet. 73% var veldig positive.